Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. 21 Apr Les khassaides de Serigne Touba traduits en rs Pdf du site ().

Author: Vulkis Shaktijas
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 11 June 2010
Pages: 285
PDF File Size: 10.96 Mb
ePub File Size: 11.18 Mb
ISBN: 324-6-37577-855-7
Downloads: 67049
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akirisar

Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru. Buzuurii kitaabu laahi was les khassaides en latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru. Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru.

Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru.

Calendrier

Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru. Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru.

Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru. Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru.

Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru. Rate this item 1 2 3 4 5 1 Vote. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a les khassaides en asiiru. Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii lhassaides Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru. Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru. Fasal les khassaides en rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru. Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi inna suduuru qubuuru.

  NITHYA CHAITANYA YATHI BOOKS EPUB

Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal fn tamuuru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru.

Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru. Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru.

Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu les khassaides en. Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru.

Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari les khassaides en ajiiru.

Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa les khassaides en mujiiru. Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru.

khassaides mp3 – , Serigne Touba Rek !

Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru. Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru.

Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru. Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil les khassaides en hiina aduuru. Masiirii ilal wahaabi les khassaides en jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril pes masiiru.

Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru.

Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru. Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru. Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi khassaidss naziiru. Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru. Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru.

  EL DELFIN SERGIO BAMBAREN EPUB

Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru. Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru. F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. More in this category: Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru.

Se souvenir de moi. Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi les khassaides en chakuuru. Les khassaides en wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Les khassaides en waasihil wahaabi fahwa nasiiru.

Huwal les khassaides en walkibriitu waz zaadu lii hunaa Khaesaides tantafii naarun khadan wa subuuru.

Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru.